ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στο επίκεντρο κάθε απόφασης βρίσκονται οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοί μας,
η προστασία του περιβάλλοντος και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βασικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ είναι να επιχειρεί υπεύθυνα στο πλαίσιο της κοινωνίας, ώστε να αυξήσει τη θετική της επίδραση και να επιστρέψει αξία σε αυτή.

Ως brand στενά συνδεδεμένο με την ελληνική ιστορία, κύριο μέλημά μας είναι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και αμοιβαίου σεβασμού με τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε προγράμματα για την ουσιαστική υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και δράσεις που προάγουν την πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, ευαισθητοποιώντας παράλληλα και τους εργαζομένους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για εμάς, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και κύριο πυλώνα της λειτουργίας μας.

Στόχος και προτεραιότητά μας είναι η υιοθέτηση μεθόδων παραγωγής που ελαχιστοποιούν το οικολογικό αποτύπωμα της δραστηριότητάς μας, λειτουργώντας με υπευθυνότητα, ευαισθησία και αυξημένη οικολογική συνείδηση.